szkic budynku

Zakres działalności

Pracownia realizuje projekty związane z architekturą, urbanistyką i dizajnem. Działalność naszej pracowni obejmuje kompleksowe projekty od fazy koncepcji po-przez projekty techniczne, nadzór autorski aż do pomyślnego zakończenia inwestycji.

Realizujemy projekty dla osób prywatnych, inwestorów firmowych, deweloperów oraz podmiotów publicznych.
Wykonujemy dokumentacje techniczne, wykonawcze wielobranżowe w szerokim zakresie specjalizacji:

 • projekty obiektów przemysłowych,
 • projekty urbanistyczne,
 • projekty obiektów użyteczności publicznej,
 • modernizacje, przebudowy i rozbudowy budynków,
 • inwentaryzacje budowlane,
 • projekty wyburzeń,
 • zmiany sposobu użytkowania,
 • projekty obiektów mieszkalnych jednorodzinnych, szeregowych, wielorodzinnych,
 • projekty obiektów usługowych,
 • projekty wnętrz,

 

OFERTA 1

OBIEKTY KUBATUROWE

1. Projekty architektoniczno-budowlane (PAB)

Jest to dokument, który określa funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne i materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia.

Zawiera:

 • zbiór dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich uzgodnień wraz z przygotowaniem potrzebnego wniosku i jego niezbędnych załączników

 

2. Projekty techniczne (PT)

W projekcie technicznym projektowane są niezbędne rozwiązania konstrukcyjne, techniczne i materiałowe, charakterystyka energetyczna budynku oraz warunki po-sadowienia obiektu budowlanego.
Projekt ten jest wykonywany po zakończeniu projektu architektoniczno-budowlanego, zawiera:

 • projekt zagospodarowania terenu (PZT),
 • projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami branżowymi,
 • projekt branży konstrukcyjnej zawierający część opisową, graficzną oraz ob-liczenia konstrukcji,
 • projekt instalacji zewnętrznych w zakresie wod-kan, kan. deszczowej, c.o. oraz zewnętrznej instalacji p. poż.
 • instalacje wewnętrzne w zakresie wod-kan, c.o., wentylacji, klimatyzacji, wewnętrznej instalacji hydrantowej p. poż., oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznych, teletechnicznych,
 • uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą p. poż., z rzeczoznawcą sanepidu oraz z rzeczoznawcą BHP.
 • załączniki formalnoprawne jak kopie uprawnień budowlanych projektantów i sprawdzających (jeśli są wymagani) w odpowiedniej specjalności, aktualne kopie zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego oraz oświadczenia wszystkich projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
 • wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw,
 • jeśli parametry projektowanego obiektu będą tego wymagały to także:
  uzgodnienia z rzeczoznawcą pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych lub uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. W trakcie realizacji robót można wprowadzać w nim zmiany, jednakże wprowadzanie zmian w projekcie technicznym dotyczących rozwiązań, które podlegały uzgodnieniom, wymaga ponownego uzyskania tych uzgodnień (art. 36b ust 1 ustawy Prawo budowlane). Odstąpienie od projektu technicznego musi być poprzedzone dokonaniem przez projektanta zmian w tym projekcie oraz sprawdzeniem tych zmian przez projektanta sprawdzającego, o ile to sprawdzenie jest wymagane.

Po zakończeniu budowy inwestor ma obowiązek dołączyć do zawiadomienia o za-kończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, projekt techniczny uwzględniający zmiany wprowadzone w trakcie robót budowlanych.

 

OFERTA 2

PROJEKT WNĘTRZ

Posiadamy cztery warianty projektowe w zależności od potrzeb klienta.

Są to wariant koncepcyjny, szczegółowy, kompleksowy oraz nadzorowany.

Projekt kompleksowy zawiera:

 • rozmowa wstępna z klientem - analiza oczekiwań i możliwości Inwestora,
 • Inwentaryzacja wnętrza,
 • wykonanie modelu 3d stanu istniejącego,
 • koncepcja układu funkcjonalnego pomieszczeń,
 • rzuty ewentualnych zmian budowlanych (propozycje zmian),
 • rzuty z aranżacją oraz wymiarami,
 • rzuty posadzek,
 • widoki ścian,
 • układ rozmieszczenia punktów elektrycznych,
 • rzuty z oświetleniem, włącznikami światła i gniazdkami,
 • rzuty sufitów podwieszanych,
 • schemat łączników oświetleniowych,
 • dobór kolorystyki, okładzin ściennych, tapet, podłóg itp., widoki ścian,
 • realistyczne wizualizacje 3D z trzykrotną możliwością naniesienia poprawek/zmian,
 • szczegółowy dobór wyposażenia (armatura łazienkowa/kuchenna, oświetlenie, meble, parkiety, płytki, drzwi),
 • projekt mebli na zamówienie na wymiar (kuchnia, garderoba/szafy, łazienka),
 • dokumentacja techniczna dodatków wykonywanych indywidualnie,
 • spis materiałów wykończeniowych i wyposażenia w formie linków/adresów do od-powiednich sklepów,
 • prezentacje i konsultacje poszczególnych etapów z klientem,
 • wytyczne projektowe, rysunki techniczne dla wykonawców (układ płytek, sufitów, rozmieszczenie punktów elektrycznych itp),
 • nadzór autorski nad projektem (w wariancie nadzorowanym).

OFERTA 3

INWENTARYZACJE, INWENTARYZACJE 3D, BIM

Inwentaryzacja budowlana potrzebna jest inwestorowi, który chce mieć aktualny obraz istniejącego budynku. Czasem nie posiada on dokumentacji projektowej w ogóle (zagninęła, jest niekompletna, uległa zniszczeniu) lub od czasu jej wykonania zaszły zmiany i jest ona po prostu nieaktualna. Rzczeczywisty obraz budynku, w postaci aktualnej inwentaryzacji, przydatny jest m. in. do: planowania prac remontowych, nadbudowy, rozbudowy, projektowych (aranżacji wnętrz, nowych instalacji, urządzeń, rozbiórki), wyliczenia powierzchni użytkowej lokalu (najem, sprzedaż), wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie samodzielności lokalu, jego adaptacji, podziału, zmiany sposobu użytkowania, legalizacji samowoli budowlanej, rozliczenia wykonawcy ze zleconych prac (np. wyliczenie powierzchni ścian, elewacji, ułożonych płytek,). Przy sprzedaży nieruchomości poza wyliczeniem powierzchni użytkowej istotne jest odpowiednie jej zaprezentowanie. Inwentaryzacja budowlana spełnia doskonale to zadanie. Może zawierać dobrej jakości zdjęcia obiektu, widoki elewacji itp.. Wykonuje się ją także przy ekspertyzach budowlanych oraz kontroli powierzchni użytkowej zakupionego mieszkania (z rynku pierwotnego lub wtórnego).

Zakres inwentaryzacji zależy w dużej mierze od potrzeb inwestora.

Ustala się go każdorazowo przed wykonaniem prac.

Może zawierać wszystkie lub część z niżej wymienionych elementów:

 • opis techniczny (informacja o tym z czego budynek jest zbudowany, jaka jest jego lokalizacja, charakterystyczne parametry)
 • zwymiarowane rzuty kondygnacji,
 • rzut dachu,
 • przekroje (z rzędnymi posadzek, wysokościami),
 • widoki elewacji,
 • dokumentacja fotograficzna obiektu,
 • schematyczne wizualizacje pomieszczeń, budynku, elewacji.

Inwentaryzacja linii technologicznych, inwentaryzacja linii przemysłowych, urządzeń, ustawienia maszyn, lokalizacji i przebiegu rur, kanałów.

Inwentaryzacja fotograficzno-opisowa budynków. Wykonywana przed przystąpieniem do robót budowlanych, które mogą oddziaływać niekorzystnie na przyległe budynki, ogrodzenia, teren utwardzony.

Dokumentuje aktualny stan i pozwala uniknąć niejasnych sytuacji, nadużyć, wyłudzeń odszkodowań itp. Inwentaryzacja foto-graficzno - opisowa, inwentaryzacja fotograficzna budynków opracowana jest w formie zdjęć z opisem ew. uszkodzeń lub zaznaczeniem ich braku.

przekrój budynku domu jednorodzinnego